Bítov (tvrz)

Oblast:
GPS:
49.806, 18.052
Web tvrze:
Podrobný popis:

Na severní, severovýchodní a částečně jihovýchodní straně odděluje tumulus od okolního terénu výrazná až 120 cm vysoká terasa. Na jihozápadní a částečně jihovýchodní a severozápadní straně terasa chybí a násep přechází v obdělávanou plochu plynule. Ve středu severozápadní strany je patrná prohlubeň – snad bývalý vstup do tvrze. Na jihovýchodním okraji lokality je patrný výrazný terénní relikt, na němž je po odkrytí zeminy očekáván kus obvodového zdiva palácové stavby, která je v této zadní části tvrze očekávána. Zajímavým úsekem je i východní nároží jádra, kde z terénní hrany zřetelně vystupuje několik shluků zdiva, snad destruovaných základů někdejší stavby či obvodové zdi. Povrchovým ohledáním lokality v roce 1992 byly nalezeny kousky keramických zlomků datovatelných do druhé poloviny 14. století, resp. do první poloviny 15. století. Detekce terénu prokázala přítomnost několika kovaných hřebů a zbytků stavebního kování. V přilehlé ornici i na terase se jeví obzvláště bohatě přítomnost propálení půdy a zuhelnatělých zbytků dřeva s popelem, což ukazuje snad na částečně dřevěný charakter původní stavby. Pro bližší poznání situace této drobné fortifikace, totiž prokázat velikost bývalé tvrze, by napomohl alespoň částečný archeologický průzkum.

Co se děje v okolí?

Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA