Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Práce na silnici - Třinec

Doprava - Práce na silnici - Třinec

Okres:
Frýdek-Místek
Obec:
Třinec
Komunikace
/třída:
-
Objížďka:
ne
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
normální
Platnost do:
31.12.2021 23:59
Podrobný popis:
komunikace, v katastru obce Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 01.09.2021 00:00, Do 31.12.2021 23:59, Magistrát města Třince, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě žádosti ze dne 14.07.2021, která byla doplněna dne 09.08.2021, podané právnickou osobou, společností K2 stavební Moravia s. r. o., se sídlem Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava, IČO 28573994, zastoupené na základě plné moci společností Fortas APZ s. r. o., se sídlem Záhumenní 2034/103, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 05173787, po projednání s vlastníkem místních komunikací č. 218c, 201c, 204c a 270c a jeho souhlasem, kterým je statutární město Třinec, čj. MMT/52121/2021/Do/Wr, po projednání s majetkovým správcem krajské silnice č. II/476 – Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Frýdek-Místek, ze dne 13.08.2021 a dále s dotčeným orgánem a jeho souhlasem, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, Dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, jak dokládá stanovisko č. j. KRPT-154862-3/ČJ-2021-070208 ze dne 16.08.2020, na základě stanovení přechodného dopravního značení vydaného Magistrátem města Třince, odborem dopravy dne 18.08.2021, čj. MMT/52133/2021/Do/Ba a s vyjádřením dopravního úřadu – Magistrát města Třince, odbor dopravy, v souladu s § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“) a dále podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích a § 40 prováděcí vyhlášky povoluje z důvodu realizace stavby „MK č. 218c zajištění břehového svahu u RD čp. 26 a 27“ (dále jen „stavba 1“) a stavby „ MK č. 218c zajištění břehového svahu u RD čp. 308“ (dále jen „stavba 2“): I. 1. omezení obecného užívání místní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci č. 218c (pasport komunikací), situované na pozemku parc. č. 1321 v k. ú Dolní Líštná, mezi rodinnými domy čp. 26 až čp. 27, v úseku délky do 35 m, v termínu od 23.08.2021 do 31.08.2021, z důvodu realizace přeložky STL plynovodu v rámci stavby 1. Objízdná trasa bude vedena: ? ve směru jízdy do lokality Horní Líštná (Valovka): po místní komunikaci č. 270c (pasport komunikací), a to v úseku od objektu čp. 14 (bývalý „Frydrych“) po připojení k silnici č. II/476, s pokračováním po silnici č. II/476 až k objektu čp. 303 (bowling), a dále po místní komunikaci č. 204c (pasport komunikací) od objektu čp. 303 (bowling) s napojením na místní komunikaci č. 218c (pasport komunikací) u objektu čp. 477, ? ve směru jízdy z lokality Horní Líštná (Valovka): po místní komunikaci č. 201c (pasport komunikací) - komunikace vedená kolem objektu PZKO a bytového domu čp. 105 po připojení k silnici č. II/476 s pokračováním po silnici č. II/476 do obce Třinec, část Staré Město, Dopravním omezením dojde k omezení autobusové dopravy v termínu 23.08.2021 od 7:00 h – 31.08.2021 do 18:00 h, přičemž nebudou obsluhovány zastávky autobusové linky 866707 MHD Třinec: ? „Dolní Líštná, trafo“, ? „Dolní Líštná, rozhraní“, ? „Dolní Líštná, u můstku“, ? „Horní Líštná, prodejna“, ? „Horní Líštná, Valovka“. Po dobu úplné uzavírky bude v každém směru spoje linky obsluhovaná zastávka „Dolní Líštná, Němcovka“, dále bude pokračováno přes autobusovou zastávku „Dolní Líštná, na kopci“ k náhradní autobusové zastávce umístěné v městské části Dolní Líštná, pod Likopem. Tato zastávka bude zřízena jako náhradní za zastávku „Dolní Líštná, trafo“ pro oba směry jízdy a označena přenosným označníkem na silnici č. II/476, v blízkosti křížení s místní komunikací č. 201c (pasport komunikací) vedené od objektu PZKO a bytového domu čp. 105. Dále bude spoj pokračovat v obsluze stávajících zastávek až po zastávku „Horní Líštná, státní hranice“ a zpět. 2. zvláštní užívání komunikace k provádění stavebních prací z důvodu realizace přeložky STL plynovodu v rámci stavby 1 na místní komunikaci III. třídy č. 218c (pasport komunikací), situované na pozemku parc. č. 1321 v k. ú. Dolní Líštná, konkrétně mezi rodinnými domy čp. 26 až čp. 27, v úseku délky cca 32 m, v termínu od 23.08.2021 do 31.08.2021. Zodpovědná osoba za uzavírku silničního provozu na místní komunikaci i za zvláštní užívání místní komunikace: Jan Vojkůvka, tel. č. 722 941 372. II. 1. povolení částečné uzavírky silničního provozu – stavba 1: ? označení pracovního místa – jednostranné zúžení na místní komunikaci č. 218c (pasport komunikací), pozemek parc. č. 1321 v k. ú Dolní Líštná v úseku mezi domy čp. 26 až 27 délky cca 65 m, při řízení provozu na volné šířce vozovky min. 2,75 m kyvadlově pomocí přechodného světelného signalizačního zařízení, v termínu od 01.09.2021 do 31.12.2021 (předpokládaný termín ukončení stavby) z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění realizace stavby 1 „MK č. 218c – zajištění břehového svahu u RD č. p. 26 a 27“. ? objízdná trasa nebude stanovena ? autobusová doprava nebude omezením dotčena. 2. povolení částečné uzavírky silničního provozu – stavba 2: ? označení pracovního místa – jednostranné zúžení na místní komunikaci č. 218c (pasport komunikací), pozemek parc. č. 1321 v k. ú Dolní Líštná v úseku u domy čp. 308 délky cca 65 m, při řízení provozu na volné šířce vozovky min. 2,75 m kyvadlově pomocí přechodného světelného signalizačního zařízení, v termínu: 01.09.2021 - 31.12.2021 (předpokládaný termín ukončení stavby, z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění realizace stavby 2 „MK č. 218c – zajištění břehového svahu u RD č. p. 308 – Dolní Líštná“, ? objízdná trasa nebude stanovena, ? autobusová doprava nebude omezením dotčena. Zodpovědná osoba: Jan Vojkůvka, tel. č. 722 941 372. Tyto etapy stavby, v termínu 01.09.2021 – 31.12.2021, již nebudou omezovat obslužnost autobusových zastávek linky 866707. Investorem staveb je statutární město Třinec. , Vydal: Magistrát města Třince komunikace, v katastru obce Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 01.09.2021 00:00, Do 31.12.2021 23:59, Magistrát města Třince, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě žádosti ze dne 14.07.2021, která byla doplněna dne 09.08.2021, podané právnickou osobou, společností K2 stavební Moravia s. r. o., se sídlem Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava, IČO 28573994, zastoupené na základě plné moci společností Fortas APZ s. r. o., se sídlem Záhumenní 2034/103, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 05173787, po projednání s vlastníkem místních komunikací č. 218c, 201c, 204c a 270c a jeho souhlasem, kterým je statutární město Třinec, čj. MMT/52121/2021/Do/Wr, po projednání s majetkovým správcem krajské silnice č. II/476 – Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Frýdek-Místek, ze dne 13.08.2021 a dále s dotčeným orgánem a jeho souhlasem, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, Dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, jak dokládá stanovisko č. j. KRPT-154862-3/ČJ-2021-070208 ze dne 16.08.2020, na základě stanovení přechodného dopravního značení vydaného Magistrátem města Třince, odborem dopravy dne 18.08.2021, čj. MMT/52133/2021/Do/Ba a s vyjádřením dopravního úřadu – Magistrát města Třince, odbor dopravy, v souladu s § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“) a dále podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích a § 40 prováděcí vyhlášky povoluje z důvodu realizace stavby „MK č. 218c zajištění břehového svahu u RD čp. 26 a 27“ (dále jen „stavba 1“) a stavby „ MK č. 218c zajištění břehového svahu u RD čp. 308“ (dále jen „stavba 2“): I. 1. omezení obecného užívání místní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci č. 218c (pasport komunikací), situované na pozemku parc. č. 1321 v k. ú Dolní Líštná, mezi rodinnými domy čp. 26 až čp. 27, v úseku délky do 35 m, v termínu od 23.08.2021 do 31.08.2021, z důvodu realizace přeložky STL plynovodu v rámci stavby 1. Objízdná trasa bude vedena: ? ve směru jízdy do lokality Horní Líštná (Valovka): po místní komunikaci č. 270c (pasport komunikací), a to v úseku od objektu čp. 14 (bývalý „Frydrych“) po připojení k silnici č. II/476, s pokračováním po silnici č. II/476 až k objektu čp. 303 (bowling), a dále po místní komunikaci č. 204c (pasport komunikací) od objektu čp. 303 (bowling) s napojením na místní komunikaci č. 218c (pasport komunikací) u objektu čp. 477, ? ve směru jízdy z lokality Horní Líštná (Valovka): po místní komunikaci č. 201c (pasport komunikací) - komunikace vedená kolem objektu PZKO a bytového domu čp. 105 po připojení k silnici č. II/476 s pokračováním po silnici č. II/476 do obce Třinec, část Staré Město, Dopravním omezením dojde k omezení autobusové dopravy v termínu 23.08.2021 od 7:00 h – 31.08.2021 do 18:00 h, přičemž nebudou obsluhovány zastávky autobusové linky 866707 MHD Třinec: ? „Dolní Líštná, trafo“, ? „Dolní Líštná, rozhraní“, ? „Dolní Líštná, u můstku“, ? „Horní Líštná, prodejna“, ? „Horní Líštná, Valovka“. Po dobu úplné uzavírky bude v každém směru spoje linky obsluhovaná zastávka „Dolní Líštná, Němcovka“, dále bude pokračováno přes autobusovou zastávku „Dolní Líštná, na kopci“ k náhradní autobusové zastávce umístěné v městské části Dolní Líštná, pod Likopem. Tato zastávka bude zřízena jako náhradní za zastávku „Dolní Líštná, trafo“ pro oba směry jízdy a označena přenosným označníkem na silnici č. II/476, v blízkosti křížení s místní komunikací č. 201c (pasport komunikací) vedené od objektu PZKO a bytového domu čp. 105. Dále bude spoj pokračovat v obsluze stávajících zastávek až po zastávku „Horní Líštná, státní hranice“ a zpět. 2. zvláštní užívání komunikace k provádění stavebních prací z důvodu realizace přeložky STL plynovodu v rámci stavby 1 na místní komunikaci III. třídy č. 218c (pasport komunikací), situované na pozemku parc. č. 1321 v k. ú. Dolní Líštná, konkrétně mezi rodinnými domy čp. 26 až čp. 27, v úseku délky cca 32 m, v termínu od 23.08.2021 do 31.08.2021. Zodpovědná osoba za uzavírku silničního provozu na místní komunikaci i za zvláštní užívání místní komunikace: Jan Vojkůvka, tel. č. 722 941 372. II. 1. povolení částečné uzavírky silničního provozu – stavba 1: ? označení pracovního místa – jednostranné zúžení na místní komunikaci č. 218c (pasport komunikací), pozemek parc. č. 1321 v k. ú Dolní Líštná v úseku mezi domy čp. 26 až 27 délky cca 65 m, při řízení provozu na volné šířce vozovky min. 2,75 m kyvadlově pomocí přechodného světelného signalizačního zařízení, v termínu od 01.09.2021 do 31.12.2021 (předpokládaný termín ukončení stavby) z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění realizace stavby 1 „MK č. 218c – zajištění břehového svahu u RD č. p. 26 a 27“. ? objízdná trasa nebude stanovena ? autobusová doprava nebude omezením dotčena. 2. povolení částečné uzavírky silničního provozu – stavba 2: ? označení pracovního místa – jednostranné zúžení na místní komunikaci č. 218c (pasport komunikací), pozemek parc. č. 1321 v k. ú Dolní Líštná v úseku u domy čp. 308 délky cca 65 m, při řízení provozu na volné šířce vozovky min. 2,75 m kyvadlově pomocí přechodného světelného signalizačního zařízení, v termínu: 01.09.2021 - 31.12.2021 (předpokládaný termín ukončení stavby, z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění realizace stavby 2 „MK č. 218c – zajištění břehového svahu u RD č. p. 308 – Dolní Líštná“, ? objízdná trasa nebude stanovena, ? autobusová doprava nebude omezením dotčena. Zodpovědná osoba: Jan Vojkůvka, tel. č. 722 941 372. Tyto etapy stavby, v termínu 01.09.2021 – 31.12.2021, již nebudou omezovat obslužnost autobusových zastávek linky 866707. Investorem staveb je statutární město Třinec. , Vydal: Magistrát města Třince

Další dopravní události v okolí

Práce na silnici - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 61.5 a 63.5, ve směru Polsko

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 63.6 a 61.7, ve směru D1

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Bezručova, mezi křižovatkami ulic Havlíčkova a Nádražní, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní události - na silnici 67 u obce Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4687, Karviná, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4687, Karviná, okr. Karviná

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA