Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Okres:
Frýdek-Místek
Obec:
Třinec
Komunikace
/třída:
-
Objížďka:
ne
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
standardní
Platnost do:
30.11.2020 23:59
Podrobný popis:
místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 20.10.2020 00:00, Do 30.11.2020 23:59, Magistrát města Třince, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) na základě žádosti ze dne 30.09.2020, kterou podala právnická osoba CSK – Invest s. r. o., ul. Olšová 1165, 739 61 Třinec, IČO 25396196 (dále jen „žadatel“), po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, Dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, jak dokládá stanovisko č. j. KRPT-204926-2/ČJ-2020-070208 včetně příloh, ze dne 12.10.2020 a s jeho souhlasem, na základě Stanovení přechodného dopravního značení vydaného Magistrátem města Třince, odborem dopravy dne 14.10.2020, čj. MMT/58586/2020/Do/Ba a souhlasu vlastníka místních komunikací, kterým je statutární město Třinec, ze dne 30.09.2020, čj. MMT/58324/2020/Do/Wr, v souladu s § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) povoluje: I. podle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona o pozemních komunikacích a podle § 40 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“) zvláštní užívání místní komunikace III. třídy č. 341c (pasport komunikací) na pozemcích parc. č. 752/2 a 752/6, oba v k. ú. Karpentná a dále zvláštní užívání místní komunikace III. třídy č. 343c (pasport komunikací) na pozemku parc. č. 761/14 v k. ú. Karpentná, a to následovně: 1) místní komunikace č. 341c: k zásahu do této místní komunikace dojde otevřeným výkopem počínajícím za mostkem XI/6m po konec živičného povrchu za rodinným domem Karpentná čp. 30, kterým končí místní komunikace. (Stavební práce navazující na výkop v MK 341c po RD čp. 175 již nebudou prováděny v místní komunikaci.) Výkopové práce budou probíhat vždy v délce max. 50 m. Termín zvláštního užívání (II. etapa dle přiložené situace): od 02.11.2020 do 07.11.2020. 2) místní komunikace č. 343c: k zásahu dojde z důvodu umístění stavební techniky na komunikaci při provádění výkopu podél místní komunikace v úseku od rodinného domu čp. 29 směrem ke křižovatce s komunikací na pozemku parc. č. 430/13, 451/13 a rodinnému domu čp. 83 a dále dojde k provedení protlaku pod místní komunikací 343c poblíž domu čp. 29 v délce 6,0 m, z důvodu umístění vodovodního potrubí v chráničce do tělesa komunikace. Termín zvláštního užívání (I. etapa): od 20.10.2020 do 23.10.2020 Účel zvláštního užívání obou místních komunikací: realizace stavby „Prodloužení vodovodu, k. ú. Karpentná“. Termín uvedení komunikace do původního stavu: nejpozději do 30.11.2020 II. Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a podle § 39 vyhlášky omezení obecného užívání místních komunikací III. třídy č. 341c a 343c (pasport komunikací) v k. ú. Karpentná, a to následovně: 1) k uzavření místní komunikace 341c na pozemcích parc. č. 752/2 a 752/6, oba v k. ú. Karpentná dojde v úseku počínajícím za mostkem XI/6m po konec živičného povrchu za rodinným domem čp. 30, kterým místní komunikace končí. Omezení provozu na místní komunikaci uzavírkou dojde v celé šířce komunikace vždy v délce max. 50 m. Termín uzavírky místní komunikace 341c (II. etapa): od 02.11.2020 do 07.11.2020 2) k uzavření místní komunikace 343c na pozemku parc. č. 761/14 v k. ú. Karpentná dojde v úseku od rodinného domu čp. 29 směrem ke křižovatce s komunikací na pozemcích parc. č. 430/13 a 451/13, oba k. ú. Karpentná a rodinnému domu čp. 83. Omezení provozu na místní komunikaci uzavírkou dojde v celé šířce komunikace vždy v délce max. 50 m. Termín uzavírky místní komunikace 343c (I. etapa): od 20.10.2020 do 23.10.2020 Termín uzavírky provozu na všech komunikacích dotčených stavbou: 20.10.2020 - 30.11.2020, přičemž k dopravnímu omezení dojde postupně po etapách. Důvod omezení obecného užívání: realizace stavby „Prodloužení vodovodu, k. ú. Karpentná“. Odpovědná osoba za zvláštní užívání MK, za uzavírku silničního provozu a za přechodnou úpravu provozu: Ing. Marek Kawulok, tel.: 702 211 426. Objízdná trasa nebyla stanovena. Autobusová doprava nebude uzavírkou ani zvláštním užíváním dotčena. Způsob užití komunikace: Provádění stavebních prací – výkopy vždy po max. 50 m úsecích pro uložení vodovodního potrubí DN 80 do tělesa místní komunikace 341c a dále výkopy podél MK 343c s umožněním pohybu stavební technice na této místní komunikaci, včetně provedení protlaku pod touto komunikací. Z důvodu zajištění realizace stavebních prací a zajištění bezpečnosti silničního provozu na nich, dojde k omezení obecného užívání místních komunikací 341c a 343c (pasport komunikací) úplnou uzavírkou silničního provozu. Do uzavíraného úseku bude povolen vjezd vozidlům stavby a IZS. Ke všem nemovitostem dotčeným uzavírkou provozu bude zajištěn přístup. , Karpentná, od čp. 209 po napojení na místní komunikaci, Vydal: Magistrát města Třince místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 20.10.2020 00:00, Do 30.11.2020 23:59, Magistrát města Třince, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) na základě žádosti ze dne 30.09.2020, kterou podala právnická osoba CSK – Invest s. r. o., ul. Olšová 1165, 739 61 Třinec, IČO 25396196 (dále jen „žadatel“), po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, Dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, jak dokládá stanovisko č. j. KRPT-204926-2/ČJ-2020-070208 včetně příloh, ze dne 12.10.2020 a s jeho souhlasem, na základě Stanovení přechodného dopravního značení vydaného Magistrátem města Třince, odborem dopravy dne 14.10.2020, čj. MMT/58586/2020/Do/Ba a souhlasu vlastníka místních komunikací, kterým je statutární město Třinec, ze dne 30.09.2020, čj. MMT/58324/2020/Do/Wr, v souladu s § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) povoluje: I. podle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona o pozemních komunikacích a podle § 40 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“) zvláštní užívání místní komunikace III. třídy č. 341c (pasport komunikací) na pozemcích parc. č. 752/2 a 752/6, oba v k. ú. Karpentná a dále zvláštní užívání místní komunikace III. třídy č. 343c (pasport komunikací) na pozemku parc. č. 761/14 v k. ú. Karpentná, a to následovně: 1) místní komunikace č. 341c: k zásahu do této místní komunikace dojde otevřeným výkopem počínajícím za mostkem XI/6m po konec živičného povrchu za rodinným domem Karpentná čp. 30, kterým končí místní komunikace. (Stavební práce navazující na výkop v MK 341c po RD čp. 175 již nebudou prováděny v místní komunikaci.) Výkopové práce budou probíhat vždy v délce max. 50 m. Termín zvláštního užívání (II. etapa dle přiložené situace): od 02.11.2020 do 07.11.2020. 2) místní komunikace č. 343c: k zásahu dojde z důvodu umístění stavební techniky na komunikaci při provádění výkopu podél místní komunikace v úseku od rodinného domu čp. 29 směrem ke křižovatce s komunikací na pozemku parc. č. 430/13, 451/13 a rodinnému domu čp. 83 a dále dojde k provedení protlaku pod místní komunikací 343c poblíž domu čp. 29 v délce 6,0 m, z důvodu umístění vodovodního potrubí v chráničce do tělesa komunikace. Termín zvláštního užívání (I. etapa): od 20.10.2020 do 23.10.2020 Účel zvláštního užívání obou místních komunikací: realizace stavby „Prodloužení vodovodu, k. ú. Karpentná“. Termín uvedení komunikace do původního stavu: nejpozději do 30.11.2020 II. Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a podle § 39 vyhlášky omezení obecného užívání místních komunikací III. třídy č. 341c a 343c (pasport komunikací) v k. ú. Karpentná, a to následovně: 1) k uzavření místní komunikace 341c na pozemcích parc. č. 752/2 a 752/6, oba v k. ú. Karpentná dojde v úseku počínajícím za mostkem XI/6m po konec živičného povrchu za rodinným domem čp. 30, kterým místní komunikace končí. Omezení provozu na místní komunikaci uzavírkou dojde v celé šířce komunikace vždy v délce max. 50 m. Termín uzavírky místní komunikace 341c (II. etapa): od 02.11.2020 do 07.11.2020 2) k uzavření místní komunikace 343c na pozemku parc. č. 761/14 v k. ú. Karpentná dojde v úseku od rodinného domu čp. 29 směrem ke křižovatce s komunikací na pozemcích parc. č. 430/13 a 451/13, oba k. ú. Karpentná a rodinnému domu čp. 83. Omezení provozu na místní komunikaci uzavírkou dojde v celé šířce komunikace vždy v délce max. 50 m. Termín uzavírky místní komunikace 343c (I. etapa): od 20.10.2020 do 23.10.2020 Termín uzavírky provozu na všech komunikacích dotčených stavbou: 20.10.2020 - 30.11.2020, přičemž k dopravnímu omezení dojde postupně po etapách. Důvod omezení obecného užívání: realizace stavby „Prodloužení vodovodu, k. ú. Karpentná“. Odpovědná osoba za zvláštní užívání MK, za uzavírku silničního provozu a za přechodnou úpravu provozu: Ing. Marek Kawulok, tel.: 702 211 426. Objízdná trasa nebyla stanovena. Autobusová doprava nebude uzavírkou ani zvláštním užíváním dotčena. Způsob užití komunikace: Provádění stavebních prací – výkopy vždy po max. 50 m úsecích pro uložení vodovodního potrubí DN 80 do tělesa místní komunikace 341c a dále výkopy podél MK 343c s umožněním pohybu stavební technice na této místní komunikaci, včetně provedení protlaku pod touto komunikací. Z důvodu zajištění realizace stavebních prací a zajištění bezpečnosti silničního provozu na nich, dojde k omezení obecného užívání místních komunikací 341c a 343c (pasport komunikací) úplnou uzavírkou silničního provozu. Do uzavíraného úseku bude povolen vjezd vozidlům stavby a IZS. Ke všem nemovitostem dotčeným uzavírkou provozu bude zajištěn přístup. , Karpentná, od čp. 209 po napojení na místní komunikaci, Vydal: Magistrát města Třince

Další dopravní události v okolí

Omezení provozu a zákazy - na silnici třídy I u obce Bystřice okres Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - na silnici třídy I u obce Bystřice okres Frýdek-Místek; Objízdná trasa centrem obce Bystřice.

Práce na silnici - komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Beskydská, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Beskydská, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Krátká, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Krátká, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace - ulice Mánesova, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace - ulice Mánesova, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Mánesova, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Mánesova, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Nad úvozem, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Nad úvozem, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - na silnici 68 v obci Střítež okres Frýdek-Místek; Železniční přejezd v obci Střítěž na sil I/68, provoz kyvadlově pouze pro BUS a složky IZS. Pro ostatní dopravu je přejezd UZAVŘEN.

Dopravní uzavírky a omezení - na silnici 68 v obci Střítež okres Frýdek-Místek; Železniční přejezd v obci Střítěž na sil I/68. Pro BUS a složky IZS je provoz umožněn kyvadlově, pro ostatní dopravu je přejezd zcela UZAVŘEN.

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/68, Střítež, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/68, Střítež - Ropice, část obce Paseky, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Střítež, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Střítež, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/68, v katastru obce Střítež - v katastru obce Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/68, v katastru obce Střítež - v katastru obce Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 61 a 63.1, ve směru Polsko

Práce na silnici - silnice II/474, v katastru obce Hnojník, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice II/474, v katastru obce Hnojník, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 63.1 a 61, ve směru D1

Omezení provozu a zákazy - na silnici 468 u obce Třinec okres Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - na silnici 468 u obce Třinec okres Frýdek-Místek; Objízdná trasa centrem obce Bystřice.

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Šadový, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Šadový, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Šadový, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Šadový, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - místní komunikace, mezi ul. Čapkova a Štefánikova, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace - ulice Štefánikova, Český Těšín, okr. Karviná, přes: ulice Štefánikova

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Slepá, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Slepá, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA